– 2022 – wrzesień

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem

Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Krościenko n.D  Uchwały Nr XL/345/2022 z 10 sierpnia 2022r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Grywałd” …

Krościenko nad Dunajcem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu dzisiejszym (28 września 2022 roku  środa) zostaną wypłacone pierwsze „dodatki węglowe” wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1692 z póżn.zm.).

Ogółem w dniu dzisiejszym zostanie wypłaconych 459 dodatków, na kwotę 1 377 000,00 złotych.

Adam Musiał KierownikGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej …

Informujemy, że Urząd Statystyczny w Krakowie celem zwiększania świadomości wśród mieszkańców Małopolski na temat znaczenia oficjalnych badań statystycznych dla funkcjonowania i rozwoju społeczności lokalnych, systematycznie popularyzuje badania ankietowe prowadzone na terenie naszego województwa przez ankieterów statystycznych.

Chcąc zaspokoić potrzeby informacyjne mieszkańców w zakresie realizowanych przez statystykę publiczną badań, umieszczony został na stronie internetowej Urzędu Statystycznego …

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz.293 ze zmianami) Urząd Gminy Krościenko n.D. zawiadamia, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia warunków …

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem zaprasza wszystkich mieszkańców wsi Grywałd i Krośnica zainteresowanych wymianą starych nieefektywnych źródeł ogrzewania wykorzystujących paliwa stałe, na źródła ciepła wykorzystujące biomasę lub odnawialne źródła energii (OZE) na spotkanie, które odbędzie się w dniu 29.09.2022 r. (czwartek) o godz. 1530 w Sali OSP w Grywałdzie. W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane założenia i …

Back to top