Projekt  „Senior w Akcji” – opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych na Podhalu

Projekt  „Senior w Akcji” – opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych na Podhalu

realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 9, Działania 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałania 9.2.3 Usługi Opiekuńcze oraz Interwencja Kryzysowa – SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu uruchomimy Dzienne Domy Opieki dla Osób Starszych w Ochotnicy Dolnej i Krościenku nad Dunajcem.  Placówki będą oferować opiekę w ciągu, w tym posiłki, rehabilitację, zajęcia kulturalno – oświatowe, psychoterapię, terapię zajęciową grupową i indywidualną dla zapewnienia optymalnego stanu psychofizycznego podtrzymania samodzielności i aktywności w celu przeciwdziałania pogłębianiu się dysfunkcji związanych z procesem starzenia się lub niepełnosprawności.

Podopieczni będą mieli także możliwość wspólnego spędzanie wolnego czasu i uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych w ramach Klubu Seniora. Zapewnimy im także usługi wspomagające i doradcze w sprawach administracyjnych i urzędowych.

więcej informacji na stronie:http://bcprogres.pl/domy-dla-seniorow/

 

Dodaj komentarz