Parafia Krościenko

 

Parafia Wszystkich Świętych w Krościenku n/D
tel. 18 262 3015
Ks. Proboszcz Henryk Homoncik

Porządek Mszy Świętych
– Niedziele i Święta –

6.30 (Msza Św.w starym kościółku przy Rynku)
8.00, 9.30, 11.00, 18.00
12.00 (Msza chrzcielna w I niedzielę miesiąca)

Dni powszednie

6.30, 18.00
7.30 (Msza Św.w starym kościółku przy Rynku)

Parafia Krościenko położona jest w malowniczej dolinie Dunajca u podnóża Pienin. Samo położenie geograficzne zapewniło miasteczku duże znaczenie już w czasach średniowiecznych.Prawa miejskie nadał Krościenku Kazimierz Wielki w 1348 roku a Kazimierz Jagielończyk odnowił je w 1485 roku. Powstanie Krościenka którego pierwotna nazwa brzmiała „Krosno ” wiąże legenda z osobą św Kingi, żony Bolesława Wstydliwego.Naukowcy przyjmują , że d o schyłku XII wieku okolice pod Pieninami były „anekumeną” czyli ziemią niezamieszkałą. Czasy osadnictwa zaczynają się w XII wieku wraz z rozwojem ruchliwego szlaku komunikacyjnego prowadzącego z Sącza na Spisz i do Nowego Targu.Krościenko leży na granicy polsko-słowackiej (dawniej polsko-węgierskiej).Takie położenie powodowało że wchodziło ono także w skład nadgranicznego systemu obronnego kyóre tworzyły grody – straże (np Czorsztyn, Niedzica) i inne umocnienia na szczytach pasm górskich. Przykładem jest legendarny Zamek Pieniński , którego ruiny zachowały się do dzisiaj , a którego powstanie niektórzy badacze wiążą nawet z legionistami rzymskimi i słynnym ” bursztynowym szlakiem „.

Okolice Krościenka były wielokrotnie pustoszone przez kolejne najazdy tatarskie i liczne zarazy , toteż miasteczko nigdy nie było zbyt liczne.Zakładając miasto na prawie magdeburskim , zasadżca ustalił plan , którego centrum stanowił rynek z ratuszem , kościołem i wyprowadzonymi z naroży ulicami. Nie wiadomo kto i kiedy zbudował kościół. Ma on charakter romański i przypuszczalnie powstał w XIV wieku. Ludność zajmowała się przede wszystkim kupiectwem , rzemiosłem i rolnictwem.Podobnie jak nie można ustalić daty powstania kościoła , tak i trudno ustalić termin założenia parafii. Przypuszczalnie mogła ona istnieć już w XIII wieku.Świadczy o tym chociażby wzmianka Długosza o mieście Chroszczeyenku z 1287 roku .Na pewno istniała w roku nadania aktu lokacyjnego miastu (1348 rok) .Tadeusz Ładogórski podaje , żę w 1340 roku rektor kościoła w Krościenku zapłacił świętopietrze.Parafia liczyła wtedy 210 dusz i obejmowała Oppidum (miasto) Krościenko , wieś Tylkę i osadę Ver (Prawda).

17.VII.1529 roku przyłączono doń parafię szczawnicką („która od dawna nie miała proboszcz z powodu ubóstwa”), a w latach 1553-1554 dokonano również afiliacji sąsiedniej parafi w Grywałdzie.Była to więc w połowie XVI wieku duąz parafia miejska z dwoma filiami.Dzieje jej na przestrzeni wieków były burzliwe.Kolejni proboszczowie miewali zatargi z mieszczanami , ze starostwem i wójtami. Jednak wizytacja kanoniczna parafii ,przeprowadzona w 1748 roku,przyniosła Krościenku pozytywną ocenę „gdyż w parafii nie znajduje się zgorszeń ,ani wybryków ,(…).Slowo Boże jest gorliwie głoszone (…).Proboszcz wzorowo prowadzi księgi chrztów,ślubów i zmarłych.W analizowanym okresie (1644-1750) parafia obejmowała obszar od wsi Krośnica ,poprzez Hałuszową , Grywałd ,Tylkę ,Szczawnicę , po Szlachtową.Dzisiaj zarówno Szczawnica jak i Grywałd są samodzielnymi parafiami.

Od roku 1938 Krościenko jest parafią obecnie w diecezji tarnowskiej.Życie religijne parafii koncentrowało się od stuleci wokół zabytkowego kościoła p/w Wszystkich Świętych stojącego przy rynku. Najstarsza część tego kościoła – prezbiterium – pochodzi z XIV wieku.Znajdują się w nim liczne zabytki , jak i fragmenty polichromii z drugiej połowy XIV i z XV wieku , ołtarze, stacje Drogi Krzyżowej oraz gotycka chrzcielnica zdobiona herbami z orłem polskim – prawdopodobnie dar króla Jana Olbracht (1493).

Od kilku lat w panoramie Krościenka dominuje nowy kościół parafialny który nosi wezwanie Chrystusa Dobrego Pasterza.Autorem projektu kościoła jest mgr.inż.Antoni Mazur z Krakowa.Plany konstrukcyjne opracował inż. Bronisław Sokał z Nowego Sącza. 30 listopada 1979 roku Kuria Diecezjalna w Tarnowie umieściła w planach budownictwa sakralnego na rok 1980 budowę nowego kościoła parafialnego w Krościenku nad Dunajcem.Z powodu braku zezwolenia ze strony ówczesnych władz , budowę świątyni rozpoczęto dopiero 9 sierpnia 1982 roku.

Już w następnym roku w uroczystość Wniebowzięcia NMP ówczesny Ks. Bp.Ordynariusz Jerzy Ablewicz dokonał poświęcenia placu budowy i wmurowania kamienia węgielnego z grobu Św Piotra , poświęconego przez Ojca Św.Jana Pawła II.
Wznoszenie świątyni dokonywało się wysiłkiem i ofiarnością parafian , kapłanów , rodaków przebywających poza granicami kraju , oraz przyjezdżających do Krościenka turystów. Pracami budowlanymi kierował z wielkim zaangażowaniem serca tutejszy parafianin pan Stefan Kwiatek.

Bryła Kościoła została wkomponowana w krajobraz gór otaczających Krościenko. Monumentalna sylwetka w której` można wyróżnić trzy zasadnicze części :prezbiterium , nawę główną i wieżę , w formie architektonicznej przypomina szczyt Pienin – Trzy Korony.Wraz z prowadzącymi do wnętrza szerokimi schodami i specjalnym podjazdem dla niepełnosprawnych , stanowi ona zwartą całość o powierzchni użytkowej 1200 m2.Wysokość wieży wynosi 64 m.

Na wieży umieszczono 3 dzwony , wykonane w pracowni ludwisarskiej Janusza Felczyńskiego w Przemyślu. Największy z nich o imieniu Jan Paweł II ważący 700 kg został ufundowany przez Związek Podhalan Ameryki Północnej – Koło Pieniny z Chicago; średni noszący imię MB Różańcowej , o wadze 350 kg jest darem Bractwa Różańcowego działającego w parafii od 260 lat. Najmniejszy z dzwonów o wadze 220 kg noszący imię św Stanisława Biskupa i Męczennika ufundowany został przez tutejszych flisaków.

W swoim założeniu architektonicznym nowy kościół p.w.Chrystusa Dobrego Pasterza jest budowlą dwukondygnacyjną .W dolnej kondygnacji obok części poświęconej i służącej do kultu znajduje się duża sala widowiskowa , salka dla młodzieży i zaplecze techniczno-magazynowe.Imponujące wnętrze górnego kościoła stanowi :prezbiterium ,nawa główna , kaplica boczna poświęcona Św.Kindze Pani Pienin , oraz dwupoziomowy chór muzyczny. Zakrystia kościoła znajduje się na zapleczu sciany ołtarzowej.Wystrój wnętrza świątyni jest dziełem znanego krakowskiego artysty prof. Wincentego Kućmy.W centrum ściany ołtarzowej umieszczona zostanie monumentalna brama wyrażająca słowa Pana Jezusa z Ewangelii ” Ja jestem bramą owiec”(J.10,7),oraz dużych rozmiarów figura świątyni -Chrystusa Dobrego Pasterza abrnaklum nowego kościoła , zaprojektowane przez prof. Wincentego Kućmę , a wykonane w pracowni Oremusa w Krakowie.

Ołtarz i ambona wykonana przez tego samego artystę wykonane z białego marmuru w zakładzie kamieniarskim pana Kazimierza Wolskiego z Mizernej , zostały ozdobione bogatymi w treść teologiczną : symbolem Baranka Paschalnego i wizerunkami czterech Ewangelistów.

Na uwagę zasługuje także chrzcielnica przedstawiająca chrzest Pana Jezusa w Jordanie z unoszącąsię nad głową Chrystusa postacią Ducha Św. projektu tego samego artysty :całość wykonana w brązie.W oknie prezbiterium znajduje się barwny witraż przedstawiający sceny z Ewangeli o Dobrym Pasterzu zaprojektowany przez prof.Andrzeja Ziębińskiego z Krakowa a wykonany w pracowni witrażowej pana Paczki w Krakowie.

Figura MB Fatimskiej otaczanej czcią Wiernych tutejszej parafii w czasie uroczystych nabożeństw fatimskich jakie odbywają się 16 każdego miesiąca od maja do pażdziernika.Figura Matki Bożej Fatimskiej która 16 każdego miesiąca począwszy od maja do pażdziernika w uroczystej procesji niesiona jest przez parafian ulicami Krościenka. W procesji licznie uczestniczą mieszkańcy Krościenka oraz turyści .

Całość wyposażenia wnętrza świątyni dopełniają ławki , konfesjonały i sedilia wykonane przez miejscowego stolarza pana Zdzisława Dudę.

W niedzielę 24.maja 1998 r. Ks.Bp.dr Wiktor Skworc ,Ordynariusz diecezji tarnowskiej dokonał konsekracji kościoła p.w Chrystusa Dobrego Pasterza .Od tej chwili służy on wiernym parafi oraz licznym gościom i wczasowiczom jako dom Boga i brama do nieba.(Rodz.28.27)