Centrum Krościenka wypięknieje

Rewitalizacja XIX wiecznego ratusza wraz odtworzeniem historycznych funkcji rynku w Krościenku nad Dunajcem” to inwestycja którą wesprze Unia Europejska.

20 marca 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu RPO WM 2014-2020 działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.  Wśród wybranych jest także wniosek Gminy Krościenko złożony w czerwcu 2017 roku.

Projekt zakłada przebudowę i rozbudowę  XIX w. Ratusza, w którym obecnie ma swoją siedzibę Urząd Gminy oraz Gminne Centrum Kultury, a także przebudowę i modernizacje  płn. Pierzei Rynku.

W ramach prac planuje się:

  1. Rozbudowę budynku. nad dawnym kinem o jedną kondygnację i przebudowę pomieszczeń na parterze w celu uzyskania sali widowiskowej oraz nowych pomieszczeń dla działalności GCK, a także nowego układu komunikacyjnego dla całego budynku.
  2. Przebudowę części budynku, w której swoją siedzibę ma Urząd Gminy wraz z wymianą konstrukcji dachu nad częścią Urzędu Gminy.
  3. Przebudowę instalacji wew. (w tym wod-kan, grzewczej, wentylacji, klimatyzacji, elektrycznej). w całym budynku.
  4. Wyposażenie GCK wraz z przystosowaniem sali widowiskowej do funkcji artystycznej m.innymi (nagłośnienie, oświetlenie sceniczne, wyposażenie).
  5. Zagospodarowanie terenu i drogi w rejonie Urzędu .
  6. Przebudowę płn. pierzei Rynku, w tym przebudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę jezdni, zatok i miejsc postojowych, wykonanie oznakowania pionowego. poziomego, montaż oświetlenia, ławek, koszy na śmieci, donic kwiatowych, posadzenie krzewów oraz zagospodarowanie trawników.

Całkowita wartość zadania wynosi 8 484 666,48 zł zł, w tym dofinansowanie – 4 156 978,73 zł .

Jak informuje Wójt Gminy Krościenko  projekt jest jednym z zadań opracowanego w 2017 roku Gminnego Programu Rewitalizacji. Najważniejszym elementem projektu będzie przebudowany i nadbudowany budynek dawnego kina w celu uzyskania przestrzeni dla wielofunkcyjnej sali wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi oraz przestrzeni dla działań Gminnego Centrum Kultury. Zrealizowane zostanie tym samym społeczne oczekiwanie stworzenia miejsca, w którym możliwe będzie realizowanie potrzeb kulturalnych mieszkańców i turystów oraz lokalnego ruchu artystycznego. W rozbudowanym obiekcie znajdą się pomieszczenia przeznaczone na warsztaty artystyczne oraz sale prób dla zespołów i kapel ludowych. Przestrzeń ekspozycyjna pozwoli na prezentację dorobku historyczno kulturowego Krościenka nad Dunajcem i Pienin oraz działających tutaj twórców lokalnych. Nowe centrum kulturalne przyczyni się do rozwoju edukacji kulturalnej oraz pozwoli efektywniej animować działalności lokalnego ruchu artystycznego.

Projekt będzie realizowany  w latach 2018-2020

 

źródło:
UG Krościenko

Dodaj komentarz