– ZEAS

Gmina Krościenko nad Dunajcem złożyła do Ministerstwa Edukacji i Nauki 13 wniosków na realizację w 2022 roku wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”, związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i Gmina otrzymała na realizację zadania dotację celową w wysokości 101543,00 zł. Kwota dotacji stanowi 80% kosztów …

Krościenko nad Dunajcem

I. Do konkursu mogą przystąpić kandydaci spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1449).Stanowisko dyrektora szkoły może …

W Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Krościenku nad Dunajcem utworzone zostały 2oddziały przygotowawcze dla dzieci pochodzących z Ukrainy. Od 01.04.2022 r. w oddziale dla klas I-III uczy się 16 dzieci, w oddziale dla klas IV-VI – 11 dzieci, natomiast do oddziału „0” uczęszcza 2 wychowanków. W oddziałach przygotowawczych zatrudniono 2 osoby …

1 kwietnia 2022 r. rozpoczynamy naukę dla dzieci z Ukrainy w Szkole Podstawowej nr 2 w Krościenku nad Dunajcem.

O godzinie 8.30 przyjedzie po dzieci bus z opiekunem na ul. Kościuszki 1 (obok Remizy OSP) i następnie pojedzie na ul. Rynek 35 (przystanek obok Urzędu Gminy).  Dzieci będą miały zajęcia zapoznawcze przez 2 godziny. Później zostaną …

Krościenko nad Dunajcem

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych, punktów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Krościenko nad Dunajcem na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych, punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 będzie trwać od 1 – 18 marca 2022 roku.

Kryteria i zasady rekrutacji – dokumenty do pobrania:

Terminy dokonywania czynności …

W 2021 r. Gmina Krościenko nad Dunajcem otrzymała dotację w wysokości 80.000,00 zł w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” z przeznaczeniem na remont i wyposażenie stołówki w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Krościenku nad Dunajcem. Łączny koszt zadania wyniósł: 125.754,00 zł.

W ramach realizacji zadania …

Back to top