– News

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje, że osoby fizyczne zainteresowane zakupem węgla (groszek, orzech) na potrzeby własnego gospodarstwa domowego po preferencyjnej cenie 2200 zł za tonę brutto proszone są o kontakt z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem pod nr tel. 18 262 30 09 wew. 14 lub 11, w godz. 730 do1530 …

odbędzie się w dniu 8 września 2022 roku o godzinie 1500  

w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35

(sala konferencyjna – II piętro).

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2022.Informacja o gospodarowaniu mieniem gminy w sprawie najmu i dzierżawy.Analiza złożonych wniosków podczas sesji w dniu 18.05.2022 r.Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

BARTŁOMIEJ …

Krościenko nad Dunajcem

Z uwagi na fakt, że wielu wnioskodawców zdecydowało się na złożenie wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP, przypominamy, że przede wszystkim to składany wniosek musi zostać podpisany elektronicznie.

Zgodnie z artykułem 2 ustęp 14 ustawy „W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia …

Krościenko nad Dunajcem

Szanowni Państwo,

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jako baza źródeł ciepła i spalania paliw działa od  1 lipca 2021 r. W deklaracjach składanych do CEEB znajdują się informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i stosowanych w nich paliwach.

Właściciele i zarządcy budynków/lokali mieszkalnych i niemieszkalnych powinni złożyć taką deklarację …

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”

działająca na terenie gmin: Czorsztyn, Krościenko n/D, Ochotnica Dolna, Szczawnica

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju …

Back to top