– Informacje urzędowe

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska  odbędzie się w dniu 24 listopada 2020 roku o godzinie 1200, w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XX Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.Zaopiniowanie projektu budżetu …

Krościenko nad Dunajcem

Zapraszam na XX Sesję Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem, w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w dniu 26 listopada 2020 roku o godzinie 1300.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.Interpelacje radnych.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w …

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020.293) Urząd Gminy Krościenko n.D. zawiadamia, że jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji dla zadania:„Budowa sieci gazowej …

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020poz. 293) Urząd Gminy Krościenko n.D. zawiadamia, że jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji dla …

Krościenko nad Dunajcem

 Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020poz. 293) Urząd Gminy Krościenko n.D. zawiadamia, że jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji dla zadania:„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur dn 63PE wraz z przyłączami gazu z rur dn 25PE na …

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 poz.293) Urząd Gminy w Krościenku nad Dunajce zawiadamia, że w dniu 09.11.2020r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji dla zadania:

„Budowa wieży antenowej radioliniowej i kanalizacji kablowej na …

Back to top