– 2022 – styczeń – 25

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz.293 ze zmianami) Urząd Gminy Krościenko n.D. zawiadamia, że jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków …

Krościenko nad Dunajcem

Rodzaj zadań przeznaczonych do realizacji: „Zapewnienie całodobowej opieki osobom z terenu gminy Krościenko nad Dunajcem w formie udzielenia czasowej pomocy w zakresie schronienia i wyżywienia oraz zabezpieczenie interwencyjnych miejsc noclegowych”.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego wynosi: 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy zł).

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na to zadanie w roku 2021 wyniosła 6.000 …

Krościenko nad Dunajcem

Rodzaj zadań przeznaczonych do realizacji: „Transport osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krościenko nad Dunajcem i opieka nad nimi w czasie przewozu do placówek”. Na realizację zadania publicznego zostaną przeznaczone środki ujęte w projekcie budżetu na rok 2022 do kwoty: 26.000 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy zł). W roku 2021 na realizację zadania publicznego w zakresie …

Back to top