– 2021 – wrzesień – 09

Zakończona została przebudowa drogi gminnej ulica Słoneczna w Krościenku nad Dunajcem w km.0+000 – 0+788,34. Zakres robót obejmował m.innymi odwodnienie drogi, budowę chodnika prawo i lewostronnego, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę jezdni z wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumiczno-asfaltowych wraz z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego. Wartość wykonanych robót ogółem wynosi 2 043 532,39 zł, w tym …

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia  odbędzie się w dniu 13 września 2021 roku o  godzinie 1200, w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, sala konferencyjna II piętro.

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawy bieżące …

Krościenko nad Dunajcem

Uprzejmie informuję, że w dniu 15 września 2021r. roku o godzinie 1300 odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między …

Back to top